Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Pożyczka dla Ciebie

złóż wniosek kontaktowy

 • Pożyczka udzielana na dowolny cel,
 • Pożyczka bez poręczycieli do kwoty 30 000 zł dla dotychczasowych Klientów oraz 20 000 zł dla nowych Klientów,

Kto może uzyskać Pożyczkę?

 • osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu na terenie RP), pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.
 • osoba zatrudniona na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub rencista, rolnik, a także osoba wykonująca wolny zawód.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 7 lat

Kwota kredytu

 • 1.000 zł - 80.000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest od Twoich dochodów i zdolności kredytowej

Kwota w złotych

Rodzaj oprocentowania

Oprocentowanie z ubezpieczeniem

Oprocentowanie bez ubezpieczenia

Prowizja pożyczki z ubezpieczeniem

Prowizja pożyczki bez ubezpieczenia

do 10.000,00

stałe*/ zmienne

9,00%

9,75%

5,00%

9,75%

od 10.000.01 do 20.000,00 

8,50%

od 20.000,01

7,50%

* Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla "Pożyczek dla Ciebie" udzielanych na okres do 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne powyżej 12 miesięcy

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Pożyczki dla Ciebie w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonej pożyczki 7 818,54 zł, 2) całkowita kwota pożyczki 7 818,54 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Pożyczkobiorcy), 3) okres kredytowania 26 miesiące, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,00%, 5) Całkowity koszt pożyczki wynosi 1.354,17 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od pożyczki 776,24 zł, prowizja za udzielenie pożyczki 5,00% kwoty udzielonej pożyczki 390,93 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Pożyczkobiorcy na życie 187,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,74%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki wynosi 9 172,71 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania pożyczki oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19.08.2016 roku.

 

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
   

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczeniem uwzględniającym wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy z tym, że okres kredytowania musi być krótszy od okresu zatrudnienia o co najmniej 3 miesiące
   

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopię książki przychodów i rozchodów oraz oryginał do wglądu; zestawienie uzyskiwanych dochodów sporządzone przez księgową, odpowiedni PIT),


w przypadku emerytów i rencistów, osób otrzymujących zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego:

 • kopia decyzji organu przyznającego emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego,
 • odcinek emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego za ostatni miesiąc lub wyciągiem z ROR potwierdzającym wpływ na rachunek


w przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej),


w przypadku osób wykonujących wolny zawód:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu zobowiązań podatkowych,
 • dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów netto w poprzednim roku,
 • potwierdzenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego za okres ostatniego roku. 

Wylicz ratę pożyczki! Zobacz jak niewiele wystarczy aby zrealizować swoje marzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Złóż wniosek kontaktowy. Nasz Doradca Klienta skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

Kalkulator raty

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.